Praca w toku

New dimensions of core-periphery relations in an economically integrated Europe. The role of global value chains

  • tekst, którego współautorem jest dr Tomasz Geodecki, poświęcony podziałowi współczesnej Europy na kraje centeralne i peryferyjne. Pokazujemy empirycznie, w jaki sposób powstanie światowych łańcuchów wartości zmienia naturę tego podziału. Artykuł po pierwszej recenzji w „Eastern European Economics”.

Informal constraints and development strategies

  • w artykule dokonuję przeglądu współczesnej myśli instytucjonalnej, aby pokazać jak nieformalne instytucje (normy, zwyczaje kulturowe) mogą wpływać na procesy rozwojowe oraz na skuteczność polityki rozwojowych. Artykuł złożony do recenzji w „Jagiellonian Journal of Management”.

Between accelerated growth and dependency. Productivity spillovers in global value chains

  • badanie dotyczy wpływu relacji między sektorami w różnych krajach na dynamikę wydajności pracy. Opiera się ono na konstrukcji indeksów powiązań w łańcuchach wartości i estymacji ich roli w ekonometrycznym modelu wzrostu sektorowego. Testowana jest hipoteza nieliniowości i heterogeniczności tego wpływu.

Environmental standards as a tool of industrial policy – the role of institutions of collective action 

  • projekt badawczy realizowany wspólnie z dr Tomaszem Geodeckim poświęcony konsekwencji wprowadzania standardów środowiskowych na kotły grzewcze dla rozwoju branży kotlarskiej w Polsce. Studium przypadku, opierające się na wywiadach pogłębionych z różnymi interesariuszami (przedsiębiorcy z branży kotlarskich i branż konkurencyjnych, ekolodzy, decydenci polityczni) ma na celu ocenę procesu konstrukcji i implementacji polityki przemysłowej i wskazania czynników sukcesu. Jednym z nich okazuje się być zdolność przedsiębiorców do podejmowania działań zbiorowych.
Reklamy